Zaloguj

Regulamin SerwisuRegulaminPrywatnośćLegalnośćWarunkiMapaReklama

Drogi użytkowniku! Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem. Określa on zasady panujące w społeczności Bajkitv.pl. Nasza Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania są ściśle powiązane z Regulaminem. Przeglądanie Serwisu oznacza ich akceptację.
 1. Postanowienia ogólne:

  • Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu opisującego zasady funkcjonowania Bajkitv.pl i obowiązujące reguły dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownikia. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Dodatkowo każdy korzystający z Serwisu Bajkitv.pl w szczególności zobowiązuje się do:
   a) przestrzegania niniejszego Regulaminu bez względu na status, przywileje, rangę i osiągnięcia w Serwisie,
   b) powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących zaszkodzić Serwisowi lub Użytkownikom z niego korzystającym,
   c) szanowania innych Użytkowników w społeczności tworzącej Serwis Bajkitv.pl ze szczególnym uwzględnieniem ich prywatności.
  • Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno aktywne konto w Serwisie i nie może udostępniać konta innym osobom lub korzystać z kont innych Użytkowników. Posiadający konto Użytkownik może utworzyć nowe konto, gdy poprzednie zostało wyłączone bądź zbanowane lub otrzymał zgodę administracji Serwisu do posiadania kilku kont. Przez wzgląd na niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące zasady w Serwisie:
   a) po utworzeniu nowego konta poprzednie konto Użytkownika może zostać wyłączone przez moderację,
   b) konto Użytkownika może nie zostać wyłączone na życzenie jeśli Użytkownik posiada na koncie ostrzeżenia bądź ujemny bilans punktów,
   c) z konta administracji może korzystać więcej niż jedna uprawniona dostępem i zezwoleniem głównego Administratora osoba,
   d) konto Użytkownika nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu może zostać tymczasowo lub trwale wyłączone (dalej zbanowane) przez administrację bądź moderację. Powód wyłączenia może być wówczas widoczny dla Użytkownika po zalogowaniu,
   e) Użytkownik, którego konto zostało trwale wyłączone, a w tym zbanowane, traci możliwość korzystania z konta, zdobytych przywilejów, osiągnięć, statystyk i wszelkiej funkcjonalności udostępnionej dla konta Użytkownika, oraz nie ma możliwości ponownego włączenia konta,
   f) Użytkownik posiadający wcześniej konto w Serwisie, które zostało wyłączone z powodu nieprzestrzegania Regulaminu, w przeciwieństwie do Użytkownika posiadającego pierwsze konto, musi liczyć się ze znacznie surowszymi konsekwencjami przewidzianymi niniejszym Regulaminem w przypadku złamania któregokolwiek z niniejszych postanowień. Kolejne konto Użytkownika co do zasady może zostać wówczas trwale wyłączone,
   g) konto Użytkownika nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu lub konto tymczasowe, utworzone w celu próby złamania niniejszych postanowień może zostać natychmiastowo i/lub automatycznie usunięte bądź trwale wyłączone.
  • Dodawane w Serwisie treści są moderowane przez moderatorów, czyli osoby sprawdzające zgodność umieszczanych przez Użytkowników treści w Serwisie z niniejszym Regulaminem. Nie mniej jednak moderacja Serwisu z bliżej nieokreślonych przyczyn nie jest w stanie sprawdzić każdej prezentowanej przez Użytkownika treści i między innymi dlatego też sam Użytkownik zobowiązuje się brać za nie pełną odpowiedzialność. Moderacja ma natomiast prawo do wglądu, edycji i ewentualnego ukrycia bądź usunięcia tych treści w przypadku stwierdzenia wyraźnego naruszenia niniejszego Regulaminu jednakże zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści oraz grafiki przesyłane przez Użytkowników.
  • Przed kontaktem z administracją Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze strefą pomocy i sprawdzenia czy odpowiedzi na jego pytania nie znajdują się już na forum Serwisu.
  • Użytkownik niezarejestrowany może korzystać wyłącznie z oferowanych usług nie wymagających logowania.
  • Korzystanie z Serwisu jest darmowe w zakresie jego podstawowej funkcjonalności. Wszelkie dodatkowe, płatne funkcje dostępne na Bajkitv.pl są wyraźnie oznaczone i opisane.
  • Akceptując Regulamin zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na okazjonalne wysyłanie przez administrację wiadomości e-mail z najnowszymi informacjami, nowinkami z zakresu funkcjonowania Bajkitv.pl bądź różnego typu powiadomień z Serwisu.
  • Decyzje oraz polecenia moderacji wystosowane w związku ze złamaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu są ostateczne i nie podlegają kwestionowaniu. Wyjątkiem jest dział Propozycje, uwagi na forum, gdzie w zależności od sytuacji dozwolona jest dyskusja na temat poprawności oraz zgodności z niniejszym Regulaminem wszelkich decyzji i poleceń moderacji.
  • Odwiedzający Serwis zrzeka się jakiejkolwiek działalności na szkodę Bajkitv.pl i jego Użytkowników, a w tym również polegającej na:
   a) nagabywaniu innym Użytkownikom Serwisu, ośmieszaniu ich i/lub zamierzonym wpływie na nich w celu ich obrażania czy ośmieszania przykładowo poprzez napastliwe, najczęściej nieprawdziwe, treści z następstwem wywoływania kłótni czy również przez stosowanie powiązanych zabiegów erystycznych takich jak „trollowanie”,
   b) rozsyłania spamu, zamieszczania niezamówionej informacji handlowej/reklamy bez zgody administracji czy uprawiania innej działalności komercyjnej, reklamowej i/lub promocyjnej,
   c) propagowaniu innych serwisów zamieszczających treści i/lub propagujących działania będące niezgodnymi z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami,
   d) używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Bajkitv.pl bez zgody administracji. Działania tego typu mogą zostać uznane za różnego rodzaju ataki typu DoS (Denial of Service) i mogą być prawnie ścigane i egzekwowane,
   e) i innych zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie.
  • Administracja oraz moderacja nigdy nie prosi Użytkowników o hasła. Każda próba wyłudzenia hasła może skutkować wyrzuceniem z Serwisu osoby wyłudzającej dane. O każdej próbie wyłudzenia danych należy natomiast niezwłocznie powiadomić administrację lub moderację Serwisu.
  • Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż 1. konto w Serwisie bez uprzedniego zastosowania się do 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu jedno bądź wszystkie z kont Użytkownika mogą zostać dożywotnio zbanowane. Status zbanowanego uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
  • Serwis Bajkitv.pl przywiązuje ogromną wagę do prywatności, dlatego też żadne dane o Użytkowniku takie jak jego IP nie są wyświetlane.
  • Zabrania się podszywania pod innych Użytkowników Serwisu. W zależności od typu sytuacji wskazanego przez administrację w przypadku przykładowego avatara bądź sygnatury kopiowanych z premedytacją, w ramach wysyłanej przez Użytkownika treści mogą być usunięte bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zdefiniowania przez Użytkownika nicku, za pomocą którego w sposób dobitny następuje podszywanie się pod innego Użytkownika, konto może zostać zbanowane.
  • Moderacja ma obowiązek pilnowania porządku i pomocy Użytkownikom korzystającym z zasobów i treści zgromadzonych w Serwisie.
  • Moderacja przed wystawieniem ostrzeżenia ma obowiązek uprzedniego poinformowania Użytkownika o możliwości jego otrzymania, jeżeli sytuacja nie powtarza się notorycznie, a Użytkownik jest nowy.
  • Korzystający z Serwisu zobowiązuje się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu i nadużywania udostępnionej w Serwisie funkcjonalności poprzez korzystanie z niej w sposób inny niż do tego przeznaczony, gdzie może być to przykładowe rozsyłanie spamu, niezgodne z Regulaminem bądź powszechnie obowiązującymi zasadami w Serwisie podbijanie liczników statystyk, niepotrzebne powiększanie i/lub kolorowanie całych wypowiedzi itp.
  • Administracja zastrzega sobie prawo do możliwości zablokowania aktywności lub całego konta Użytkownika w Serwisie jeśli ten złamał którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu w sposób wymagający podjęcia dalszych działań w tym kierunku.
  • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane awarią sprzętu i/lub działaniem siły wyższej.
 2. Wysyłane treści i grafiki:

  • Zarówno wysyłane treści jak i grafiki uznane za niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą zostać usunięte przez administrację lub moderację bez uprzedniego poinformowania autora. Nie mniej jednak w znacznej większości sytuacji administracja i moderacja dołoży wszelkich starań by skontaktować się z Użytkownikiem w celu przekazania wszelkich dodatkowych informacji.
  • Wysyłanie treści oznacza akceptację i przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad netykiety. Stwierdzone przez administrację lub moderację jej naruszenie może być równoważne z otrzymaniem ostrzeżenia bądź tymczasowym i/lub stałym zbanowaniem konta w Serwisie.
  • Nagminne łamanie ogólnie przyjętych zasad poprawnej polszczyzny może skutkować otrzymaniem przez Użytkownika ostrzeżenia.
  • Użytkownik przed wysłaniem jakiejkolwiek treści zobowiązuje się do szanowania innych Użytkowników, ich praw oraz praw osób trzecich.
  • Administracja i moderacja zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści, grafik w Serwisie uznanych za niepoprawne, a w tym tych, które nie są zgodne z niniejszym Regulaminem.
  • Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do administracji Serwisu w przypadku nieodpłatnego wykorzystania zamieszczonej treści (w tym także grafik) w ramach reklamy/promocji Serwisu Bajkitv.pl zgodnie z Polityką Prywatności, głównie w zakresie Serwisu.
  • W Serwisie zabrania się umieszczania treści (w tym grafik) sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, a w tym także:
   a) sprzecznych z dobrymi obyczajami, uważanych za powszechnie wulgarne,
   b) propagujących rasizm, faszyzm, nienawiść, przemoc i/lub dyskryminację na tle etnicznym, kulturowym, religijnym lub wzywających do konfliktów na ich tle,
   c) o charakterze obscenicznym, erotycznym, pornograficznym,
   d) obraźliwych, brutalnych, naruszających dobra osobiste, prywatność bądź godność korzystających z Serwisu Użytkowników,
   e) łamiących normy społeczne lub obyczajowe i/lub uznanych za niemoralne,
   f) naruszających prywatność lub takich, co do których zachodzi takie podejrzenie,
   g) i wszystkich innych uznanych przez administrację za niepożądane.
  • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w przesyłanej treści odnośników, które prowadzą do stron:
   a) oferujących wyłącznie płatny dostęp lub nakładających blokadę dostępu do treści bądź materiałów bez uprzedniego podania hasła bądź informacji upoważniającej do uzyskania dostępu do docelowej witryny w przypadkach, gdy tylko takie jest wymagane do korzystania z niej,
   b) o tematyce konkurencyjnej lub przybliżonej uznanych za niepożądane,
   c) o tematyce warezowej i/lub rozpowszechniających techniki łamania danych bądź wirusy,
   d) próbujących wyłudzić dane osobowe od Użytkowników Serwisu czy sprzyjającym innym działaniom przestępczym,
   e) do stron, z których Użytkownik przesyłający link czerpie bezpośrednie korzyści i/lub za których polecenie otrzymuje wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie (tzw. „Linki referencyjne”).
 3. Forum:

  • Moderacja zastrzega sobie prawo do zmiany treści i/lub wyciągnięcia konsekwencji względem Użytkownika piszącego bardzo krótkie wypowiedzi w stylu „dzięki”, „super”, „racja” i podobnych, uznanych za spam. Wypowiedzi takie mogą zostać ukryte, a ich autor może otrzymać ostrzeżenie (nie dotyczy czatu).
  • Dodatkowe informacje dla autorów wiadomości w postach, w których została dokonana edycja przez moderację wystawiane są zawsze kolorem jasno niebieskim lub czerwonym i nie mogą być fałszowane.
  • Każdy Użytkownik przed dodaniem jakiejkolwiek wiadomości w działach kategorii Download zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnym wzorem pisania tematów w tej kategorii.
  • W przypadku napisania przez Użytkownika wiadomości w nieodpowiednim dziale, post należy zgłosić za pomocą odpowiedniej opcji „raportu”, by mógł zostać przeniesiony przez moderację do odpowiedniego działu.
  • Wiadomości należy pisać wyłącznie w działach do tego przeznaczonych.
  • (uchylony)
  • W kategorii Download można umieszczać wyłącznie wiadomości z linkami. Rozmowy można natomiast prowadzić w kategorii Rozmowy i innych działach do tego przeznaczonych.
  • Wiadomość może zostać automatycznie przyłączona do poprzedniej przez pierwsze 5 godzin od jej napisania, jeżeli poprzednia pochodzi od tego samego autora. Po 5 godzinach można podbić temat dodając nową wiadomość, jednakże wielokrotne podbijanie tematu może zostać uznane za spam, a autor wiadomości może otrzymać ostrzeżenie.
  • Wielokrotne wykraczanie poza temat dyskusji może skutkować otrzymaniem ostrzeżenia.
  • Wiadomości zawierające same emotikony będą traktowane jako spam i zostaną usunięte. Nie dotyczy to jednak czatu, o ile wypowiedzi na nim zamieszczone nie zostaną uznane za spam.
  • Publicznie dostępny post (wiadomość) Użytkownika może zostać ukryty na życzenie przez moderację tylko przy wyraźnych podstawach.
 4. Oglądaj Online:

  • Żadne materiały zawarte w odtwarzaczach z kategorii „Oglądaj Online” nie znajdują się na serwerach Bajkitv.pl, a także nie są pobierane za ich oglądanie żadne opłaty. Materiały należą do serwisów wymienionych na podstronach z materiałami i są umieszczone na Bajkitv.pl wyłącznie w celach promocyjnych materiału oraz serwisu, z którego pochodzą. Serwis posiadający wybrane materiały na swoich serwerach jest w stanie wziąć odpowiedzialność za prezentowany na Bajkitv.pl materiał i ma możliwość jego usunięcia w przypadku wykrycia naruszeń praw autorskich. Tym samym wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do hostingu udostępniającego materiał na swoich serwerach.
  • Nie wolno dodawać linków prowadzących do materiałów innych niż przedstawione w tytule.
  • Dodawanie linków prowadzących do materiałów zawierających pornografię, w sposób dobitny promujących inne, konkurencyjne serwisy czy naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika dodającego.
  • Każdy nowo dodany lub edytowany link do materiału ze względów bezpieczeństwa wymaga akceptacji przez moderację.
  • Nie można umieszczać materiałów z tych samych linków co uprzednio dodane.
 5. Wysyłane obrazy:

  • Wysyłanie obrazów i innych plików na serwery Bajkitv.pl jest regulowane poprzez postanowienia dotyczące wysyłanych treści i grafik w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo w przypadku obrazów zabronione jest wysyłanie naruszających prawa osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku w Serwisie.
  • Zabrania się dodawania obrazów, które mogą przedstawiać jakiekolwiek karykatury lub oczerniać innych Użytkowników.
  • Przed dodaniem obrazu należy pamiętać, że galeria jest dostępna dla wszystkich i wysłany obraz może być widoczny publicznie w Serwisie.
  • Nie można umieszczać tych samych obrazów w galerii. Zostanie to uznane jako floodowanie, a obrazy zostaną usunięte.
  • Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie obrazy, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika obrazu zawierającego wizerunek osoby bądź osób lub inny element pozwalający jednoznacznie je zidentyfikować istnieje możliwość zgłoszenia takowego obrazu by mógł zostać usunięty.
  • Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego obrazu w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby bądź osób na nim przedstawionych. Zamieszczenie obrazu do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone, w świetle których publikacja obrazu w Serwisie Bajkitv.pl jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dany obraz. Autorzy Serwisu Bajkitv.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrazy zamieszczane przez Użytkowników.
  • Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie obrazów, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich publikację. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty jakie poniósł Serwis wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie za naruszenie praw autorskich osób trzecich w przypadku zgłoszenia pod adresem autora Serwisu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika danych obrazów w Serwisie.
  • Użytkownik nie może wysyłać obrazów zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób prawo bądź zawierających wszelkie określone przez administrację mianem niepożądanych formy przekazów reklamowych.
  • W przypadku wykrycia bądź otrzymania zgłoszenia obrazu niezgodnego z Regulaminem administracja Serwisu może usunąć obraz bez uprzedniego powiadomienia wysyłającego.
 6. Sygnatury i avatary:

  • Publiczne zamieszczanie sygnatur i avatarów jest regulowane poprzez postanowienia dotyczące wysyłanych treści i grafik oraz wysyłanych obrazów na serwery Bajkitv.pl w niniejszym Regulaminie.
  • Administracja ma prawo do zmiany lub usunięcia sygnatury, która łamie jakikolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.
  • Sygnatury zawierające reklamy stron o tematyce konkurencyjnej w dowolnej formie przekazu reklamowego mogą zostać usunięte. W innych przypadkach możliwe jest umieszczenie w sygnaturze małej reklamy tylko i wyłącznie jeżeli docelowy serwis zawiera reklamę Bajkitv.pl w postaci widocznego banneru/buttonu na stronie głównej.
  • Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia sygnatur lub avatarów niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w tym także:
   a) tych, które są za duże i/lub zostaną uznane za przeszkadzające Użytkownikom w swobodnym przeglądaniu Serwisu,
   b) takich, w których zamieszczony przez Użytkownika obraz wygasł lub w znacznym stopniu spowalnia wczytywanie Serwisu,
   c) uznanych przez administrację za niezgodne z niniejszym Regulaminem i/lub moralnie niewłaściwe dla odwiedzających Serwis,
   d) zawierających reklamę niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego regulacjami na stronie z reklamą w Serwisie.
 7. Usługi „Dotacje” i „Doładowania”:

  • Niniejszy Regulamin stanowi podstawę dla świadczenia usług polegających na udostępnianiu punktów i dodatków Użytkownikom witryny Bajkitv.pl. W zakresie świadczonych usług "Dotacje" lub "Doładowania" drogą elektroniczną poprzez strony umowy określamy świadczącego Usługi - administratora Bajkitv.pl zwanego dalej Usługodawcą i korzystającego z Usługi zwanego dalej Usługobiorcą.
  • Definicje użytych pojęć:
   Użytkownik - zwany dalej Usługobiorcą to zarejestrowana w Serwisie osoba, która poprzez akceptację Regulaminu i Warunków użytkowania uzyskała dostęp do widocznej zawartości Serwisu, dzięki utworzeniu konta w Serwisie.
   Punkty - to wirtualna waluta i środek płatniczy, właściwy tylko dla witryny http://bajkitv.pl i jej podstron, poprzez który Usługobiorca może wybrać interesujące go dodatki lub rozporządzać nim w sposób odpowiedni z udostępnioną przez Usługodawcę funkcjonalnością.
   Dotacja - zwiększenie ilości Dodatków i Punktów dokonywane w wyniku wniesienia przez Usługobiorcę zapłaty za Usługę "Dotacje".
   Dodatki - należy rozumieć jako różnego rodzaju dodatkowe Funkcjonalności i ułatwienia w korzystaniu z Serwisu Bajkitv.pl.
   Doładowanie - zwiększenie ilości Punktów dokonywane w wyniku wniesienia przez Usługobiorcę zapłaty za Usługę "Doładowania".
   Funkcjonalność - należy rozumieć jako różnego rodzaju opcje zamieszczone na różnych Podstronach Serwisu Bajkitv.pl.
   Podstrona - różne strony w witrynie Bajkitv.pl.
  • Przed zawarciem Umowy Usługobiorca wybiera interesującą go Funkcjonalność.
  • Umowa pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostaje zawarta wraz z odwiedzeniem Podstrony dotacji lub doładowań Punktów i rozpoczęcia korzystania z udostępnionej tam Funkcjonalności pozwalającej na dokonanie zapłaty.
  • Zapłaty przy zawarciu Umowy należy dokonać we wskazanej i kompleksowo uregulowanej w ramach Serwisu Bajkitv.pl formie płatności określonej na Podstronach dotacji lub panelu doładowań Punktów.
  • Zamówienie usług "Dotacje" lub "Doładowania" odbywa się na dwa sposoby zależne od wyboru Użytkownika. Pierwszym z nich jest wybranie przez Usługobiorcę interesującej go ilości Punktów, wysłanie wiadomości SMS o treści podanej na Podstronie, wpisaniu i zatwierdzeniu kodu umożliwiającego dodanie do konta Usługobiorcy odpowiedniej ilości Punktów lub w przypadku usługi "Dotacje" również Dodatków w zależności od numeru SMS. Drugim sposobem jest przelew, po którego zaksięgowaniu Usługobiorca otrzyma odpowiednią ilość Punktów lub Dodatków.
  • Koszt zapłaty za usługi może być różny w zależności od miejsca zamieszkania, operatorów sieci komórkowych czy banków. Opłata za wysłanie SMS bądź przelewu nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Faktury dla Usługobiorcy za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator GSM za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.
  • Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Postanowienia końcowe:

  • Przypadki naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać do moderacji lub administracji za pomocą dostępnych opcji raportu widocznych przy wiadomościach na forum, materiałach Online bądź obrazach w galerii. W przypadku, gdy gdziekolwiek w Serwisie nie ma dostępnej takowej opcji Użytkownik może skontaktować się z administracją lub moderacją za pomocą prywatnej wiadomości.
  • Celem Bajkitv.pl jest popularyzacja branży rozrywkowej, multimedialnej z zakresu telewizji i dalej - wszelkich produkcji takich jak kreskówki, filmy, seriale, anime oraz wszelkich podobnych jak i również promowanie twórczości artystów w internecie. Należy o tym pamiętać przeglądając zawartość Serwisu.
  • W Serwisie Bajkitv.pl, na jego podstronach jak i również na serwerach Serwisu nie znajdują się żadne pliki chronione prawami autorskimi, a jedynie informacje na ich temat, czyli opisy, okładki, daty premier i inne zamieszczane przez społeczność tworzącą Serwis.
  • Pliki objęte prawami autorskimi wolno zgrywać z sieci jedynie, jeśli posiada się w domu ich oryginalną wersję, a ściągniętą kopię będzie traktować jako zapasową lub jeżeli dozwolone jest przechowywanie takowych plików w zakresie własnego użytku, dalej bez wykorzystania ich do celów innych niż z założenia ustalone przez Twórcę zgodnie z przepisami prawa w kraju, w którym posiada się stałe miejsce zamieszkania, lub z którego uzyskuje się do nich dostęp.
  • Umieszczane na stronie Bajkitv.pl treści mogą być własnością ich twórców i tym samym nie mogą zostać wykorzystane w jakikolwiek sposób przez osoby trzecie bez posiadania odpowiednich uprawnień. W przypadku linków prowadzących do stron trzecich kontakt w sprawie naruszeń powinien odbywać się wyłącznie z ich właścicielami.
  • Administracja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników i w przypadku skierowania do niej przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkowników lub wizerunku tych osób również nie może ponieść z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, gdyż Treści te nie pochodzą bezpośrednio od Administratora. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Treści lub wizerunek osoby trzeciej. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do edycji Treści bądź usunięcia w przypadku jeśli będą one sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.
  • Modyfikacja i wykorzystanie grafik Serwisu Bajkitv.pl w celu osiągnięcia własnych korzyści brandingowych czy materialnych jest surowo zabronione, a wszelkie próby podszywania się pod markę BajkiTV™ mogą być prawnie ścigane i egzekwowane.
  • Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do administracji Serwisu Bajkitv.pl.
Ostatnia aktualizacja: 26.12.2014r.