Zaloguj

Konkursy 21 konkursów(21)Zasady konkursów


§ 1. Postanowienia ogólne:
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby będące zarejestrowanymi użytkownikami serwisu Bajkitv.pl, z wyłączeniem osób, które brały udział w organizowaniu konkursu.
2. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym konkursie tylko raz.
3. Konkursy są organizowane i przeprowadzane w przedziale czasowym widocznym na stronach z danymi konkursami.
4. W konkursie biorą udział tylko użytkownicy, którzy spełnili podane kryteria udziału w konkursie.
5. Spośród zgłoszeń uczestników biorących udział w konkursach System bądź organizator wybierze najlepsze rozwiązania w liczbie odpowiadającej przewidzianym ilościom nagród.
6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wbudowanej w serwis Bajkitv.pl poczty zwanej dalej prywatną wiadomością w terminie do 7 dni od zakończenia konkursu.
7. Warunkiem otrzymania nagrody wysyłkowej jest przesłanie do administracji za pomocą prywatnej wiadomości danych adresowych zwycięzcy nie później niż 5 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.

§ 2. Nagrody:
1. Rodzaj oraz liczba nagród w konkursie są wskazane każdorazowo na stronach konkursów.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących nagrodami). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.
3. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany przez zwycięzcę pocztą w terminie do 2 tygodni od daty powiadomienia o wygranej.
4. Niemożność doręczenia wygranej zwycięzcy spowodowana nieprawidłowością wskazanego przez adresu powoduje jej przepadnięcie.
5. Nagrody w konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
6. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

§ 3. Wybór zwycięzców:
1. W celu przyznania nagród organizator dokonuje oceny nadesłanych rozwiązań bądź wybiera losowo z pośród najlepszych.
2. Ocena komisji konkursowej o wyborze zwycięzców jest ostateczna i pozostaje niezmienna.

§ 4. Dane osobowe:
1. Zwycięzca przesyłając swoje dane wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu przesłania nagrody.
2. Dane osobowe zwycięzców przesłane w celu wysłania przez administrację nagrody rzeczowej nie są przechowywane ani w jakikolwiek sposób przetwarzane przez serwis Bajkitv.pl i są usuwane zaraz po przesłaniu nagrody.
4. Każdy uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwy użytkownika na stronie danego konkursu w przypadku przyznania nagrody.

§ 5. Postanowienia końcowe:
1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego z podpunktów zasad konkursów informując o zmianach użytkowników serwisu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z konkursem naruszenia przez uczestników zasad konkursów, regulaminu serwisu lub obowiązującego prawa.
3. W przypadku przyznania nagrody przekraczającej kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, odbiór uzależniony jest od podania przez zwycięzcę wraz z danymi adresowymi, danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej i wpłaty podatku w części niepokrytej nagrodą pieniężną.
4. W sprawach nieuregulowanych zasadami konkursów stosuje się regulamin serwisu Bajkitv.pl i przepisy prawa polskiego.